DATASEM '99, 19th annual conference on the Current Trends in Databases and Information Systems
Brno, hotel SANTON, 24.-26.10.1999, MU Brno

Zvaná přednáška (Invited Lecture), ed.: Karel Richta


 

Quasi-nezávislé provozní databáze a dvouvrstvý datový sklad s využitím databází dimenzí

Ing. Petr Vršek - SOFTMODEL, Dobrovského 32, 170 00 PRAHA 7

vrsek@softmodel.cz

 

Abstrakt. Zkušenosti ukazují, že je z důvodu konsolidace dat možné, vhodné a někdy i nutné budovat provozní aplikace (OLTP) přímo nad dynamickým datovým skladem (DDW) nebo alespoň nad quasi-nezávislými provozními databázemi (QIODB) s výhodným využitím databází dimenzí (DBD). Navrhovaný datový sklad je tvořen ze dvou vrstev, z dynamického datového skladu a z vločkového datového skladu (SFDW). Příspěvek ukazuje takovou architekturu, v níž provozní aplikace operují nad nezávislými provozními databázemi, ale přitom je stále dodržována konsistence údajů mezi těmito databázemi a dvouvrstvým datovým skladem. Tato nezávislost musí mít samozřejmě určitá omezení, abychom této konsistence dosáhli. Předkládaný článek tato omezení stanoví, odůvodňuje existenci této vícevrstvé databázové architektury a diskutuje její vlastnosti.

Klíčová slova. On Line Transaction Processing (OLTP), Dynamic Data Warehouse (DDW), Snowflake Data Warehouse (SFDW), Quasi Independent Operational Database (QIODB), Database of Dimensions (DBD), Structural Metascheme Database (SMDB).

 1. Úvod

  Cílem příspěvku je poukázat na principiální nemožnost konsolidace nesourodých heterogenních dat z různých zdrojů v jednotném datovém skladu (ačkoliv je to často popisováno jako snadná záležitost) a navrhnout určité metodické předpoklady k tomu, aby k této nesourodosti a heterogenitě vůbec nedocházelo a jestliže k ní z nejrůznějších důvodů dojít musí, aby k ní docházelo v co nejmenší míře.

  Část literatury týkající se datových skladů vytěsňuje provozní systémy OLTP ze svého zorného úhlu, považuje je za téměř nezávislou záležitost a zabývá se až ukládáním konsolidovaných dat do struktur typu hvězda či sněhová vločka. Samotná konsolidace se většinou nepovažuje za podstatný problém, ačkoliv je to problém kardinální.

  V pojetí tohoto příspěvku jsou systémy OLTP pojímány jako integrální součást jedné základní části datového skladu (t.zv. Dynamic Data Warehouse), čímž se problém konsolidace redukuje pouze na skutečně neintegrovatelné provozní subsystémy.

  Domnívám se, že tak jako tvůrci datových skladů musí brát ve vlastním zájmu v úvahu existenci provozních systémů a jejich potřeb, tak též tvůrci provozních systémů musí brát v úvahu existenci integrovaných informačních systémů a této koncepci se přizpůsobit. Modernizace provozního SW v tomto smyslu je logickým vývojovým stupněm v rámci vývojové spirály od tuhé centralizace (mainframy) přes bezbřehou nevázanost (PC) k rozumně pojetému integrovanému informačnímu systému podniku budovaným nad dynamickým datovým skladem v součinnosti s quasi-nezávislými provozními databázemi a databázemi dimenzí.

  Důležitá poznámka: Bude-li kdekoliv v tomto příspěvku použit termín IIS nebo integrovaný informační systém podniku, je slovem "podnik" myšlena část světa (universa), pro níž systém budujeme. Veškeré popisované vlastnosti tedy platí jak pro informační systém jedné malé firmy, tak pro informační systém podnikového koncernu nebo města, regionu, státu....

 2. Dvouvrstvý datový sklad

  Na obrázku č.1 je navržena architektura dvouvrstvého datového skladu, jejíž jednotlivé komponenty jsou popsány dále:

  1. DDW

   Jedna vrstva datového skladu, označená jako DDW (Dynamic Data Warehouse), má stabilní databázovou strukturu vytvořenou převážně kusovníkovými, propojovacími a entitně - podtypovými archetypy (entitními vazbami) s dokonalým mapováním historie a slouží jednak jako primární databáze datového skladu celého podnikového integrovaného informačního systému pro ukládání elementárních dat, jednak jako provozní (OLTP) databáze nad kterou operuje množina provozních uživatelských programů. Důležitou vlastností této databázové struktury je její relativní stabilita v průběhu času a tedy i v průběhu životního cyklu celého podnikového informačního systému. Tato vrstva je též vhodná pro kladení mimořádných sofistikovaných dotazů "ad hoc".

  2. SFDW

   Druhá vrstva datového skladu, označená jako SFDW (Snowflake Data Warehouse), má silně nestabilní databázovou strukturu (generovanou v čase z vývoje dat v DDW) vytvářenou převážně stromovými hierarchickými dimenzionálními entitními strukturami (platnými pouze v určitém časovém intervalu) a množinou atomických a neatomických entit faktů (platnými též v určitém časovém intervalu). Tato vrstva slouží jako sekundární databáze datového skladu celého podnikového integrovaného informačního systému pro ukládání agregovaných dat a tedy pro statistiku, dolování dat a datová tržiště. Nad touto vrstvou tedy operuje řada různých rutinních dotazovacích programů, často periodicky spouštěných.

  3. SMDB

  Velmi důležitou komponentou je databáze obsahující metadata uložená podle strukturálního metaschématu, t.zv. Structural Metascheme Database (SMDB), obsahující především archetypové struktury, prototypové struktury, fyzické struktury, řízení mapovacích funkcí a řízení transformačních funkcí.

  Pod pojmem "archetypová struktura" rozumíme základní konstrukční prvek konceptuálního datového schématu vyšší úrovně, skládající se z více entit a vztahů mezi nimi bez konkretizace atributů entit. Je to šablona pro tvorbu větších konceptuálních datových schémat. Příklady různých základních archetypů: "generalizace-specializace", "celek-část", "nepovinný číselník", "povinný číselník", "požadovaný číselník", "sémantická propojovací vazba", "sémantická kusovníková vazba". Viz [1].

  Pod pojmem "prototypová struktura" rozumíme konkretizaci archetypu co se týče atributů entit a jejich datových typů.

  Pod pojmem "fyzická struktura" rozumíme konkretizaci prototypu na jeho aplikaci v konkrétních databázích.

  SMDB obsahuje též databázové struktury pro ukládání řídících mapovacích a transformačních funkcí závislých především na prototypových strukturách a může obsahovat i navazující struktury pro ukládání definic dotazů a evidenci provádění dotazů.

 3. Dimenze a fakta

V malých prakticky ad-hoc navrhovaných OLTP (provozních) informačních systémech se běžně navrhují databázové struktury bez uvažování dalších souvislostí a případných možných návazností na jiné informační systémy či na výhledovou databázovou integraci s budoucím integrovaným informačním systémem podniku.

S rozlišováním dimenzí a faktů se setkáváme u velkých datových skladů, velmi zřídka však u malých provozních systémů. Při návrhu struktury quasi-nezávislých provozních databází ovšem musíme pojmy "dimenze" a "fakta" rozlišovat, protože jedině tímto způsobem můžeme dospět k žádanému cíli - konsistentním datům na všech úrovních IIS.

Obecně se dá říci, že "dimenzemi" u běžného provozního informačního systému vybudovaného nad relační databází jsou různé číselníky, kódovníky, rejstříky, katalogy či nomenklatury (angl. "nomenclature"). "Fakty" jsou údaje závislé na jedné či několika dimenzích. Jedním z rozlišovacích znaků je zde kvantita: "dimenzionální tabulky" mají většinou řádově menší počet vět než tabulky ostatní. Tabulky provozní databáze můžeme tedy rozdělit na "tabulky kvalitativní" a "tabulky kvantitativní".

Velmi důležitá poznámka týkající se nomenklatur (číselníků): Pod tímto pojmem se v tomto příspěvku chápe tabulka s jedním atributem ("kód") nebo se dvěma atributy ("kód", "vysvětlení kódu") nebo i s více atributy ("kód", "mezinárodní zkratka", "krátký text český", "krátký text anglický", "dlouhý text český", "dlouhý text anglický",...), přičemž žádný z doplňkových atributů ke kódu není faktem, ale lidsky srozumitelným popisem kódu. Příklad nomenklatury přirozených čísel: "1"- "jedna", "2" - "dvě",...

Dimenzemi jsou např.: subjekt, objekt, lokalizace, čas, záležitost, diagnóza, pohlaví, .... Fakta jsou např.: počet, plocha, cena, poplatek,...

Z výše uvedených odstavců je cítit určitá rozpornost. Jak to, že např. subjekt je označován jako dimenze? Vždyť subjektů můžeme v systému evidovat někdy i miliony, jak to že je to "kvalitativní údaj"? Není to omyl?

Určitě není. Čtenář z vlastní praxe jistě ví, že v t.zv. "číselnících" (nomenklaturách) se uchovávají většinou povolené hodnoty určitého atributu entity (definice domény číselníkovým výčtem), které mají jednotky až stovky, vyjímečně tisíce výskytů. Jsou to např. barva, druh pozemku, typ právnické osoby, číslo paragrafu zákona,...

Existují ovšem nomenklatury, které mají nejen tisíce, ale miliony položek a tyto položky mají ještě navíc svůj interval platnosti. Typickými příklady jsou např. osoby, nemovitosti nebo adresy.

Zde opět důležité upozornění: nomenklatura osob obsahuje ideálně pouze jednoznačné generované kódy osob, nikoliv bohužel stále používané indiskrétní RČ obsahující i fakt datum narození a fakt pohlaví. Ostatní údaje o osobách, které se běžně uchovávají v t.zv. "registrech osob", nejsou dimenzionálními údaji, ale fakty závislými na nomenklatuře (dimenzi) osob, někdy i vícenásobně, ale často současně i na zcela jiných dimenzích!!! Neměly by se tedy ukládat do jedné databázové tabulky "osoba", což je běžným zvykem, ale do řady samostatných tabulek faktů. Příklady: "plat" (koho - období), "dluh" (koho - komu - období), "příjmení" (koho - období), "trvalé bydliště" (koho - adresa (=územní či lokalizační dimenze) - období).

V provozních databázích se běžně ukládají "data o občanech", "data o nemovitostech", "data o vztahu občanů a nemovitostí" atd., čili ukládáme další fakta závislá na jiných, naprosto nekonsistetntních a nekontrolovatelných faktech. V tom je právě jádro celého problému. Do databáze ukládáme určitá fakta patřící do vícerozměrného prostoru, přičemž některé osy tohoto prostoru (dimenze) vůbec neevidujeme nebo evidujeme zkresleně.

Proto, aby se mohla konsolidovat data (rozuměj fakta) z různých nezávislých databází v centrálním datovém skladu, musí mít všechny tyto databáze v čase konsistentní dimenze týkající se těchto faktů, čili že musíme vytvořit distribuovanou dimenzionální databázovou strukturu.

Jedním z největších problémů je údržba konsistentní dimenze velkého rozsahu časově proměnná jak co do počtu aktuálně zahrnutých prvků (na všech hierarchických úrovních stromové dimenziální struktury), tak co do změny tvaru stromové dimenziální struktury. Údržbu takovéto dimenze kvalitně zvládne DDW.

Příklad: Představme si, že máme dvě dimenze: "osoby" a "křesťanský letopočet" a jeden fakt: "příjem". Uvažujme, že máme čtyři nezávislé provozní informační systémy, které všechny evidují příjmy osob v jednotlivých rocích. Časová dimenze "křesťanský letopočet" je zcela bezkonfliktní, protože ve všech existujících informačních systémech na světě se dá automaticky vygenerovat a má zcela jednoznačné a v čase neměnné hodnoty.

Dimenze "osoba" je právě kamenem úrazu. Neexistuje-li žádný jednoznačný referenční zdroj této v čase se vyvíjející dimenze (on-line sdílená bezchybná nomenklatura rodných čísel nebo optimálně jim na úroveň postavených kódů případně v kombinaci s individuálními čipovými kartami vyrobenými z tohoto referenčního zdroje), nemůže se s touto situací žádný informační systém rozumně vypořádat. Identifikátory osob se potom evidují v lokálních systémech bez kontroly.

Při konsolidaci faktů (příjmů) různých osob v různých létech z různých provozních informačních systémů do centrálního datového skladu dochází k neřešitelným situacím, protože mohou nastat například tyto kombinace:

Jaké jsou vlastně rozdíly mezi izolovanými běžnými malými provozními firemními systémemy a informačním systémem nějakého velkého podniku s dobrým jednotným informačním systémem ?

Především v tom, jak se pracuje s dimenzemi. U běžného provozního firemního systému se s dimenzemi většinou nepracuje, neuvažuje se s kooperací s jakýmkoliv DDW.

U dobrého informačního systému velkého podniku jsou dimenzemi jasně a jednoznačně definované např. vlastní výrobky, výrobci, regiony... Hodnoty těchto dimenzí se při aktualizaci replikují do lokálních provozních systémů v rámci jednotného IIS. Fakta jsou zde především peníze a počty kusů.

Pro běžný podnikový informační systém bohužel většinou platí:

Pro podnikový informační systém může platit:

Schématický příklad architektury tří kooperujících databází je na obrázku č.2 a 3.

 1. Quasi-nezávislá provozní databáze (QIODB)

  Konceptuální datové schéma (ER - diagram) této databáze navrhujeme dle běžných zvyklostí, aplikačních potřeb a požadavků koncových uživatelů pouze s tím rozdílem, že plně respektujeme dimenze již existující primární databáze (DDW). Vlastní existence QIODB je odůvodněna pouze provozní výhodností (rychlost, bezpečnost), nikoliv však logikou samotného zpracování. Tím, že připustíme existenci QIODB, vytvoříme vlastně distribuovaný databázový systém DDBS a musíme konkrétně vyřešit všechny transakční problémy s tím spojené, viz [3]. Prakticky dostačující řešení je například metoda "Transakční replikace s Immediate-Update odběrateli", viz [4]. "Distribuovanost" zde ovšem stačí řešit pouze na úrovni dimenzí, nikoli faktů. Stále však platí, že logicky ideální je pracovat i v oblasti OLTP přímo nad DDW.

  V rámci IIS podniku může tedy vedle dvouúrovňového datového skladu (DDW a SFDW) existovat řada QIODB pro různé evidence - viz obr. 2 a 3.

  Na obr.2 je jako jednoduchý příklad znázorněna databáze jednoduché aplikace evidence ročních příjmů osob, která replikuje z DDW nejnižší úroveň dimenziální struktury "osoba", sama si generuje nejnižší úroveň dimenzionální struktury "letopočet" a zcela nezávisle eviduje fakty "příjem osoby v roce". Proto tedy název této databáze "quasi-nezávislá": je závislá na DDW v dimenzích, jejichž data nelze automaticky generovat a je nezávislá na DDW v oblasti evidence těch faktů, které jsou v ní zaznamenávány.

  V případě, že se dostaví osoba, která ještě není v QIODB evidována (předpokládáme, že v ustáleném provozním stavu to není běžný případ), musí být umožněno on-line napojení na DDW a pořízení kódu této osoby (jako prvku dimenzionální struktury) do DDW v tom případě, jestliže tam tento kód neexistuje, případně pouhá verifikace tohoto kódu, jestliže tam již existuje. Potom musí následovat jeho duplicitní záznam v QIODB. Dá se říci, že velmi důležitým vedlejším účinkem diskutované jednoduché aplikace nad QIODB je i to, že tato aplikace není pouze zdrojem faktů (příjem osoby v roce), což jej zdánlivě její hlavní a jediný úkol, ale současně i zdrojem dimenzionálních dat dimenze osoba. Taková aplikace však nemusí být v IIS jediná. Může existovat řada jiných jednoduchých aplikací nad jinými QIODB, jejichž úkolem je evidovat jiné fakty, které jsou též zdrojem dimenze osoba.

  Důležité ovšem je, aby byla on-line zajištěna konsistence dimenzionálních prvků celého IIS, tedy DDW a všech QIODB. Pro fakty toto přísné hledisko neplatí, ty se do DDW dají přenášet dávkově "datovou pumpou" a nevzniknou žádné nekonsistence.

  1. Praktické výhody a nevýhody navrhované architektury

  Pro časově náročný přenos faktů mezi QIODB a DDW se dá použít metoda styčných souborů, které můžeme archivovat na CD-ROM, čímž současně zabezpečujeme data pořízená do QIODB. Je-li cílem nějakého IIS přenášet data přímo z QIODB do SFDW, čili provádět export + agregaci + import, zjišťujeme, že tato přímá operace je nesmírně náročná na systémové zdroje, nespolehlivá (hrozí ztráty dat) a přitom zdlouhavá. Daleko rychlejší, bezpečnější a transparentnější způsob je export z QIODB, import do DDW a agregace do SFDW. Tím, že databáze QIODB a DDW+SFDW (nebo dokonce QIODB a DDW a SFDW) jsou každá umístěna na jiném diskovém prostoru obsluhovaném jiným počítačem, zvyšujeme bezpečnost celého IIS

  Aplikace nad QIODB, které nejsou zdrojem dimenzionálních dat, jsou velmi jednoduše realizovatelné. Ačkoliv se jedná o distribuovaný systém v rámci DDW, dimenzionální data se získávají bezproblémově jednoduchou replikací z DDW do QIODB.

  Aplikace nad QIODB, které jsou zdrojem dimenzionálních dat, jsou již náročnější distribuované systémy v rámci DDW a musíme používat vhodných metod transakčních replikací. Zde je vždy třeba uvážit, není-li vhodnější napsat OLTP aplikaci přímo nad DDW. Aplikaci je také možno rozdělit na dvě, z nichž první, zdroj dimenze, operuje přímo nad DDW a druhá, zdroj faktů, operuje nad replikovanými dimenzionálními daty a nad fakty v QIODB, přičemž dimenzionální data neaktualizuje.

  Různé QIODB mohou mít v rámci svého životního cyklu proměnnou databázovou strukturu. Tato struktura však musí být v dimenzionální oblasti vždy zcela konsistentní s příslušnou dimenzionální oblastí DDW a v oblasti faktů musí umožnit bezproblémový dávkový export do DDW, čemuž musí přizpůsobit datové typy příslušných atributů.

 2. Databáze dimenzí (DBD)

  Pro rozsáhlé IIS může být vhodné udržovat jednotlivé velké dimenzionální struktury v samostatných jednoúčelových databázích (databázích dimenzí) na discích samostatných počítačů, odkud by se jednoduše replikovaly do DDW i do jednotlivých QIODB, viz obr.4.

  Takové DBD mohou být společné dokonce i pro několik quasi-nezávislých IIS (DDW), které si potom mohou mezi sebou dávkově vyměňovat fakty. Vyměňují-li si je bez existence těchto DBD, což je nyní běžné, dochází permanentně k naprosto neřešitelným situacím, které z principu nemohou vyřešit jakkoliv velké týmy "čističů dat", pracující ve všech datově kooperujících institucích.

  V databázích dimenzí navrhuji ukládat pouze nomenklatury, nikoliv fakty. Tím, že např.existuje jedna databáze dimenze "občan", nemůže instituce, spravující tuto databázi, shromažďovat žádné důvěrné fakty o občanech, protože tato databáze vůbec žádné fakty neobsahuje. Důvěrné fakty o občanech se ukládají do jednotlivých QIODB nebo DDW/SFDW obsahujících fakty. (IIS správy důchodového zabezpečení, IIS finančních úřadů, IIS celní správy, IIS zdravotní pojišťovny, IIS policie, IIS obce,...).

  Za bezpečnost a ochranu faktů obsažených v QIODB nebo v DDW/SFDW odpovídají provozovatelé těchto databází a nikoliv provozovatelé jednotlivých databází dimenzí, kteří s fakty nemají nic společného. Navíc je nutné, aby se k některým nomenklaturám (např. generovaný kód občana) vytvářely pro interní potřebu jednotlivých IIS šifrované aliasy těchto kódů. Každá databáze dimenzí musí disponovat rozhraním, které bude pro oprávněné IIS poskytovat potřebné služby.

  Úvahy týkající se dimenze "osoba" jsou ovšem na celostátní úrovni bezpředmětné do té doby, dokud nebude zrušen relikt zvaný "rodné číslo" (obsahující citlivý fakt pohlaví a datum narození), jakýsi dimenzionálně-faktový hybrid, který je bohužel v řadě institucí používán místo interního anonymního identifikačního kódu.

  Obrovská výhoda existence celostátních databází dimenzí spočívá v tom, že jednotlivé DDW si nemusí dimenze vytvářet a udržovat. Zdrojů dimenzí je totiž relativně opravdu velmi málo.

 3. Závěr

  Tímto příspěvkem jsem chtěl ukázat, že při tvorbě IIS je vhodné v první řadě vytvořit DDW. Ostatní komponenty jsou pouze nadstavbové. Pro statistiku je to SFDW, pro jednoduché provozní OLTP aplikace to jsou jednoúčelové databáze QIODB. Je-li OLTP aplikace příliš komplexní, je vhodné jí naprogramovat přímo nad DDW. Jsou-li některá automaticky negenerovatelná dimenzionální data příliš rozsáhlá a ukazuje se, že řada provozních aplikací nad QIODB slouží jako zdroje této dimenze nebo že je dokonce vhodné, aby se některá dimenze udržovala jednotně pro několik nezávislých DDW, je vhodné jednotně udržovat tato dimensionální data v databázi dimenzí. Má to nejen výhodu systémovou, ale i provozní, protože režii aktualizace dimenze či čtení dimenzionálních dat nese výkonný server databáze dimenzí a nikoliv malá QIODB či jinak velmi vytížený DDW.

 4. Citace, reference

[6] Gardner Stephen: Data Warehouse Architectures. NCR Corporation 1997

[5] Kimball Ralph: A dimensional Modeling Manifesto. DBMS - August 1997

[4] Microsoft Developer Conference: SQL Server 7.0 SPHINX (CD-ROM)

[3] Pokorný Jaroslav: Databázová abeceda. Science, Praha,1998

[7] Šanda Alfréd: Architektura DW dle Billa Inmona. CW 25/99 str.7

[8] Šanda Alfréd: Architektura DW podle Ralpha Kimballa. CW 26/99 str.7

[1] Vršek Petr: Archetypy v konceptuálních datových schématech. In: Sborník semináře "Moderní databáze", Zlenice, 16. a 17.9.1997

[2] Vršek Petr: Dvouvrstvá architektura datového skladu. In: Sborník semináře "Moderní databáze", Čelákovice, 9. a 10.6. 1998